Dual On/Off Push Button

Model Types

KD-2 Lighted On/Off Dual Push Button 

Push Button

Style  Contacts  Catalog No.  
Dual Push Buttons & Pilot Light    1 N/O, 1 N/C KD-2 (1) 11 (2)
2 N/O, 2 N/C KD-2 (1) 22 (2) 
3 N/O, 3 N/C  KD-2 (1) 33 (2) 
4 N/O, 4 N/C KD-2 (1) 44 (2)

(1) Voltage Code: A1 = 120VAC, A2 = 208VAC, A3 = 220VAC (Transformer), D1 = 100/125VDC, D2 = 24 VAC/DC, D3 = 12VAC/DC, D4 = 6.3VAC/DC

(2) Name Plate Code: IO = International Symbol